Par TATO datubāzi

Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze izveidota 2010.gada jūnijā, lai īstenotu 13.04.2010 Ministru Kabineta noteikumus Nr.353 Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību [stājas spēkā 14.06.2010.]
Saite uz dokumentu:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=208158

Saskaņā ar šiem noteikumiem, reģistrētājs (Ekonomikas ministrija) uzkrāj un aktualizē informāciju par tirgū esošajiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem, kā arī par tūrisma operatoru iemaksātajām naudas drošības garantijām.

TATO datubāzi var izmantot potenciālie ceļotāji, lai pārliecinātos, vai tūrisma komersants ir reģistrējis savu darbību kā tūrisma aģents vai tūrisma operators, kā arī, vai izvēlētais tūrisma operators ir nodrošinājis klientu iemaksātās naudas drošības garantiju. Garantija ir nepieciešama, lai gadījumā, ja tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā, nodrošinātu saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam, kā arī tūrista atgriešanu valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.

TATO datubāzi var izmantot arī paši tūrisma operatori un aģenti, izvēloties sadarbības partnerus, pārliecinātos par publicēto datu aktualitāti un saņemtu atgādinājumu par drošības garantijas termiņa beigām.

Iesniegumus pieņem:
a) papīra formātā, nosūtot pa pastu uz Ekonomikas ministriju (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519),
b) papīra formātā, personīgi iesniedzot Ekonomikas ministrijā (pirms tam sazinoties pa tel.67013256),
c) elektroniskajā formātā, parakstītus ar Latvijas elektronisko parakstu. Šādā gadījumā tie nosūtāmi uz e-pastu pasts@em.gov.lv.

Vairāk informācijas, kā arī iesnieguma veidlapa (pielikums MK noteikumiem) publicēta šeit:
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/turisms/turisma_agentu_un_turisma_operatoru_datubaze/ 

 

Veiksmīgus un jaukus Jums ceļojumus!

Ar cieņu
Jūsu Ekonomikas ministrija